Regulamin

Regulamin

I. Informacje o firmie

LAKPOL ANTONI POL
ul. Karoliny 20
40-186 Katowice
PolandG
REGON-272248083, NIP 634-002-38-07
Tel kom:. +48 510-513-510, +48 881-340-340

Działalność gospodarcza zarejestrowana została w Urzędzie Miasta Katowice
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod nr NIP: 634-002-38-07 Antoni Pol.

II. Ochrona Danych Osobowych
• Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu są przetwarzane przez Lakpol Antoni Pol z siedzibą w Katowicach przy ul. Karoliny 20.
• Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy
jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep lakpol.com.pl
• Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim dla celów marketingowych.
• Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania

III. Ceny
• Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

IV. Zamówienia
• Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego (warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest posiadanie skrzynki e-mail i aktualnego numeru telefonu)
• Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok
• Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
• Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (telefonicznie, mailowo lub w innej formie korespondencji), na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
• W przypadku zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie firmy w Katowicach, Klient po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia zostanie poinformowany kiedy towar będzie gotowy do odbioru.
• W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
• W przypadku nieodebrania zamówionych produktów, lub anulowania zamówienia już po wysyłce towaru Lakpol Antoni Pol zastrzega prawo do obciążenia klienta kosztami transportu i pakowaniem towaru.
• Zamówienia mają charakter wiążący z chwilą ich złożenia.

V. Płatności
Płatność za towar może być dokonywana w następujący sposób:
• Przelew na konto bankowe firmy Lakpol Antoni Pol
• Gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy w Katowicach

VI. Zwrot Towarów (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Towarów bez podawania przyczyn w terminie 7 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
2. W celu odstąpienia od umowy Konsument, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej (“OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU”) oraz przesłać je Sprzedającemu listem poleconym na jego adres korespondencyjny: ul. Karoliny 20, 40-186 Katowice, lub zeskanowany dokument e-mailem: lakpol.katowice@poczta.fm
3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej wskazanie, że Konsument odstępuje od umowy sprzedaży Towaru, nazwę Towaru, numer dokumentu zakupu, datę zawarcia umowy sprzedaży, datę odbioru Towaru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, numer rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu , podpis Konsumenta oraz datę złożenia oświadczenia. Konsument może również skorzystać ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu zamieszczonego poniżej
5. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru na adres Sprzedającego wskazany w 2 ust. powyżej, przed jego upływem. Nie zachowanie tego terminu uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, odpowiadające kosztom dostarczenia Towaru Sprzedającemu lub odesłania zwracanego Towaru przesyłką pocztową lub kurierską lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta. Towar przesłany do Sprzedającego za pobraniem nie będzie odbierany, co będzie wiązało się z ich zwrotem do Konsumenta.
7. Towar powinien być dostarczony Sprzedającemu lub przesłany w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz dokumentów otrzymanych od Sprzedającego przy odbiorze Towaru. W przypadku Towaru o wyższej wartości Sprzedający zaleca ubezpieczenie przez Konsumenta przesyłki.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający przy ocenie zmniejszenia wartości Towaru bierze pod uwagę stan Towaru z chwili otrzymania przesyłki od Konsumenta.
9. W przypadku, gdy Towarem są felgi samochodowe, za sposób korzystania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru uznaje się montaż opon na felgach, a tym bardziej ich montaż w pojeździe i dalsze użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego takiego sposobu użytkowania zwracanego Towaru lub jego uszkodzenia , ma on prawo zmniejszenia kwoty stanowiącej cenę Towaru podlegającą zwrotowi, o kwotę odpowiadającą utracie wartości Towaru spowodowanej wyżej wskazanym sposobem użytkowania Towaru przez Konsumenta. Pełnowartościowym Towarem, za który Konsumentowi przysługiwać będzie zwrot pełnej ceny Towaru, w przypadku felg, będą zatem tylko te felgi, na które nie były zamontowane opony.
10. Po otrzymaniu zwracanego Towaru oraz weryfikacji pod względem uszkodzeń oraz śladów użytkowania Sprzedający zwróci kwotę stanowiącą cenę Towaru w ciągu 14dni na numer rachunku bankowego Konsumenta podany w Oświadczeniu o odstąpieniu.
11.Jeżeli Konsument wybrał przy zakupie Towaru sposób dostawy za pobraniem, który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (darmowa dostawa przy Przedpłacie), kwota stanowiąca cenę Towaru podlegającą zwrotowi, nie obejmuje dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta ze względu na wybór dostawy Za pobraniem.

VII. Reklamacje
• Informacje dotyczące reklamacji udzielamy drogą elektroniczną pod adresem lakpol.katowice@poczta.fm, lub telefonicznie pod nr: +48 510 513 510
• Warunki przyjęcia produktu do reklamacji:
o Klient ma obowiązek czytelnego wypełnienia formularza zwrotu/reklamacji i odesłaniu do firmy LAKPOL razem ze zwracanym towarem. Formularz znajduje się na odwrocie karty gwarancyjnej. Istnieje również możliwość pobrania formularza tutaj: Warunki Zwrotów/Reklamacji.
o Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury zakupu lub oryginalny paragon wraz z czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
o Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z odmową przez LAKPOL przyjęcia przesyłki.
• Uznaną bądź nie reklamację firma LAKPOL zobowiązana jest odesłać do Klienta na własny koszt.
• Klienta ma prawo do osobistego odbioru towaru reklamowanego po wcześniejszym okazaniu oryginału dokumentu przyjęcia towaru do reklamacji.
• Pracownik firmy LAKPOL ma prawo zażądać od nabywcy oryginalny dokument zakupu, gdy oznaczenia na kopii budzą wątpliwości autentyczności.
• LAKPOL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do reklamacji.
• Klient zobowiązany jest do odebrania reklamowanego towaru w przeciągu 7dni od otrzymania decyzji o nieuznanej reklamacji, po tym terminie naliczana będzie opłata za magazynowanie produktu.

VIII. Adres Zwrotny

Zwroty lub Reklamacje prosimy kierować na adres:

Lakpol Antoni Pol
ul. Karoliny 20
40-186 Katowice

IX. Wysyłka
• Ze wzglądu na dobro towarów zakupionych przez naszych klientów przesyłki wysyłane są tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej
• Wysyłka towaru następuję zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych (w przypadku płatności na konto czas liczony jest od zaksięgowania należności za towar). W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się przedłużyć do 7 dni.
• Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b) czas dostarczenia towaru, który uzależniony jest od wybranego sposobu przesyłki
• W momencie wysłania paczki z naszego magazynu, Klient otrzymuje informację mailem z numerem przesyłki, który można wpisać na stronie firmy przewozowej, aby sprawdzić gdzie znajduję się w tej chwili paczka.
• Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, braku jakiegokolwiek z elementów zakupionego towaru kurier musi sporządzić protokół szkody w dniu odbioru przesyłki przez klienta, z zaznaczeniem powstałych uszkodzeń, bądź jakich elementów brakuje. Klient musi zgłosić zaistniałą sytuację obsłudze firmy Lakpol Antoni Pol wraz z kopią protokołu szkody, do 48 godzin od daty otrzymania przesyłki. Otrzymywanie zgłoszeń następuje drogą mailową lub telefoniczną. Protokół nie może być sporządzony w innym dniu niż dzień doręczenia przesyłki.
• Wszelkie roszczenia Klienta związane z uszkodzeniem towaru lub/i braków w przesyłce nie będą przyjmowane bez protokołu szkody sporządzonego przez kuriera.

X. Koszt Dostawy
• Koszt dostawy zawarty jest w opisach produktów zamieszczonych w serwisie, lub przy realizacji zamówienia.

XI. Gwarancja

1. Gwarancja udzielona jest na okres 14 dniowej gwarancji rozruchowej.
2. W przypadku zakupu na fakturę, gwarancja udzielana jest również na okres 14 dniowej gwarancji rozruchowej.
3. Zgłoszenie reklamacyjne następuje z chwilą dostarczenia Sprzedającemu na jego adres:
ul. Karoliny 20, 40-186 Katowice, przez Kupującego reklamowanego Towaru wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu/reklamacji znajdującego się na odwrocie karty gwarancyjnej.
4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji (po 14 dniach); w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Lakpol Antoni Pol i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Lakpol Antoni Pol i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia oznaczeń towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
5. Po otrzymaniu reklamowanego wyrobu wraz z kompletną dokumentacją, towar podlega analizie przez wykwalifikowanego pracownika.
6. Lakpol Antoni Pol rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Ujawnione wady fabryczne w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie.
7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Lakpol Antoni Pol stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, następnie zwracając Klientowi towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez lakpol Antoni Pol kosztów. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną (m.in. w przypadku, gdy wskazana przez Klienta usterka nie występuje lub nie stwierdzono występowania wady) Klient zobowiązany jest do zapłaty Lakpol Antoni Pol kosztów związanych z diagnostyką i ekspertyzą w zakresie wad towaru.
8. Lakpol Antoni Pol nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
7. Lakpol Antoni Pol udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży, jak również zapewnia iż towar jest w 100% sprawny technicznie.
9. Gwarancji nie podlegają: …………….
10. Felgi aluminiowe polerowane i chromowane nie są zalecane do użytkowania w sezonie zimowym ze względu na podatności na uszkodzenia w wyniku działania żrących związków chemicznych, stosowanych do odmrażania powierzchni bitumicznych.

Warunki Ogólne
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień
5. Lakpol Antoni Pol nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dóbr Klientów oraz osób trzecich wskutek niewłaściwego użytkowania, regulacji, montażu, wypadków losowych produktów zakupionych w naszym serwisie.